Opšti uslovi putovanja su skup pravila, uslova i odredbi koji regulišu odnos između putnika i putničke agencije ili prevoznika tokom putovanja. Ovi uslovi obično se primenjuju na organizovana putovanja kao što su turistički aranžmani, letovanja, zimovanja, krstarenja i slično. Opšti uslovi putovanja su obično napisani u standardizovanom obliku, a putnik ih potpisuje ili prihvata prilikom zaključivanja ugovora o putovanju.

Neki od uobičajenih elemenata opštih uslova putovanja obuhvataju:

1. Rezervacije i plaćanje: Uslovi koji se odnose na postupak rezervacije, potvrde rezervacije, cene putovanja, načine plaćanja, rokove za uplatu i eventualne naknade za otkazivanje.

2. Izmena programa putovanja: Informacije o pravu putničke agencije ili prevoznika da izmene plan putovanja iz opravdanih razloga (npr. promena vremenskih uslova, politička situacija, nedovoljan broj prijavljenih putnika).

3. Otkazivanje putovanja: Uslovi pod kojima putnik može otkazati putovanje i postupak povraćaja novca ili eventualnih naknada.

4. Odgovornost prevoznika: Odredbe koje regulišu odgovornost prevoznika u slučaju kašnjenja, otkazivanja leta, gubitka prtljaga ili bilo kakvih drugih nepredviđenih situacija tokom putovanja.

5. Zaštita ličnih podataka: Pravila koja se odnose na zaštitu ličnih podataka putnika koje putnička agencija ili prevoznik prikuplja tokom procesa rezervacije i putovanja.

6. Osiguranje: Informacije o opcionim osiguranjima koja su dostupna putnicima i šta ona pokrivaju.

7. Promene cena: Uslovi koji se odnose na moguće promene cena putovanja usled promena u cenama goriva, smeštaja, transporta i drugih faktora koji utiču na troškove putovanja.

Važno je da putnik pažljivo pročita opšte uslove putovanja pre nego što potpiše ugovor ili izvrši uplatu kako bi bio upoznat sa svim pravilima i odredbama koje se primenjuju na putovanje. Ovo će mu pomoći da izbegne nesporazume i neugodnosti tokom putovanja.

Pored uslova iz Ugvora o putovanju na poslovni odnos izmedju agencije i putnika primenjuju se Opsti uslovi putovanja.